PAU

Proves Accés Universitat (PAU)

  1. Desaparició de les vies d’accés i de les matèries obligatòries de modalitat. Cada estudiant tria el seu propi perfil d’accés.
  1. Diferència entre :

2.1   la prova d’accés: requisit per anar a la universitat, a qualsevol universitat

2.2   el procediment d’admissió: admissió a un estudi de grau concret, d’una determinada universitat.

  1. Per això hi haurà 2 fases:

3.1   Fase general, obligatòria, per a tenir accés a la universitat

3.2   Fase específica, voluntària, per a accedir a cada facultat concreta

  1. Fase general. Proves

1. Llengua catalana i literatura

2. Llengua castellana i literatura

3. Llengua estrangera

4. Història o filosofia

5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’alumne

  1. Fase específica. Proves

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general (l’examinand haurà d’indicar a la sol·licitud la matèria o matèries de les quals s’examinarà). Cada matèria serà qualificada per separat. Si no s’arriba al 5, no es tindrà en compte la nota.

Matèries de modalitat i branques a les quals s’adscriuen

Analisi musical

(AiH) (CSiJ)
 
Biologia 

(C) (CS) (CSiJ) (EiA)
Ciències de la terra i medi ambient
(C) (CS) (CSiJ) (EiA) 
Cultura audiovisual

(AiH) (CSiJ) 
Dibuix artístic

(AiH) (CSiJ)
 
Dibuix tècnic

 (AiH) (CSiJ) (EiA)
 Disseny

(AiH) (CSiJ) (EiA)
 Economia de l'empresa
(AiH) (CSiJ) (EiA)
Electrotècnia

(C) (EiA)
 
 Física

(C) (CS) (CSiJ) (EiA)
 Geografia
(AiH) (CSiJ)
Grec
(AiH) (CSiJ) 
 Història de l'art
(AiH) (CSiJ)
Literatura castellana
(AiH) (CSiJ) 
Literatura catalana
(AiH) (CSiJ) 

Llatí

(AiH) (CSiJ)
 

Matemàtiques

(C) (CS) (CSiJ) (EiA)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
(AiH) (CSiJ) 

Química

(C) (CS) (CSiJ) (EiA)
 
Tecnologia
industrial 


(C) (EiA)

Branques de coneixement:

AiH (Arts i Humanitats)    CSiJ (Ciències Socials i Jurídiques)      C (Ciències)    EiA (Enginyeria i Arquitectura)    CS (Ciències de la Salut)

 

6. Ponderacions per a l’accés a la universitat: 2014 i 2015

La normativa estableix que l’estudiant que ha superat les proves d’accés a la universitat obté una nota d’admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat es poden consultar en els següents quadres:

    Quadre de ponderacions de 2016 

Per calcular la nota d’admissió, s’haurà d’aplicar la següent fórmula: 60% de la nota del batxillerat, 40% de la fase general de les PAU, més les dues millors notes de la fase específica de les PAU, un cop ponderades.

En l'enllaç següent podeu consultar les notes de tall a les universitats catalanes pel curs 2014-15.

Notes de tall 2016


Comments