Tutoria orientadora

Quin és el paper del tutor/a orientador/a?

 

·        Ser l’adult de referència que els convé als adolescents.

·        Establir una relació d’empatia amb l’alumnat. Una bona relació, amb afecte  i respecte facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge.

·        Afavorir l’autoestima personal dels alumnes.

·        Fer atenció a les diferències individuals.

·        Animar a l’alumnat a participar, només s’accepta i es manté allò que s’ha contribuït a crear.

·        Potenciar el respecte i la tolerància ben entesa (no la permissivitat)

                 entre ells mateixos

                 amb les diferents “diferències”

                 amb les normes de convivència

·      Afavorir l’adquisició i desenvolupament d'hàbits de comportament, hàbits participatius i tècniques de treball i d'estudi.

·      Promoure l’autoconeixement i descobriment de les aptituds, capacitats i preferències de l'alumnat.

·      Ajudar al desenvolupament de la personalitat.

·      Dur a terme l’orientació acadèmica i professional (quart d’ESO i segon de Batxillerat).

·      Fer el seguiment de la marxa del curs i tractament, si s'escau, de problemes específics.

·      Despertar l’esperit de col·laboració.

·      Establir una bona relació família-alumne-centre

·      Ajudar al coneixement i, si s’escau, compromís amb les xarxes associatives de l’entorn.

Comments